Rådgiving og teknisk bistand - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Rådgiving og teknisk bistand

BOB gjør nødvendige tilstandsvurderinger, og er med å foreslå løsninger, gjerne i samarbeid med arkitekt. Det utarbeides ofte et forprosjekt, som beskriver alternative løsninger, kalkyler og entrepriseformer. 

Et rehab-/oppgraderingsprosjekt, gjennomgår mange faser: 

Forprosjekt

 • Tilstandsregistrering, med befaringer og rapport.
 • Utrede ulike alternativer.
 • Valg og prioritering.
 • Forprosjekt, som foreslår arkitektur, tekniske løsninger, økonomi, byggetid, entrepriseform og forutsetninger mht. regulering og byggesaksbehandling.
 • Beslutning av styret eller generalforsamling, avhengig av hva prosjektet omfatter.
 • Lånesøknad og tilsagn.
 • Beboerinformasjon, helst i møte med god pedagogisk fremstilling.
 • Søknad til kommunens byggesaksavdeling.
 • Beskrivelser og dokumentasjon som anbudsunderlag.
 • Valg av entreprenører og leverandører som tilbydere.
 • Valg av entreprenører og leverandører.
 • Kontrakter med entreprenører utarbeides.

Byggeprosjektet starter

 • Forhåndsmelding må sendes til arbeidstilsynet.
 • SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) plan utarbeides og må koordineres i hele byggetiden.
 • (Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherre (styret brl) har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherre kan selv velge å inneha rollen som koordinator eller utpeke en (f.eks. BOB) i denne rollen.)
 • Fremdrifts- og betalings-planer utarbeides og må godkjennes av styret.
 • Prosjekt- og byggeledelse av arbeidene i hele utførelsestiden for å sikre byggherre kontroll på fremdrift, økonomi, utførelse, kvalitet etc.
 • Økonomioppfølging med faktura kontroll opp mot en betalingsplan eller iht. utført arbeid på byggeplass.
 • Fortløpende regnskap fremlegges for styret i hele utførelsesfasen slik at styret har kontroll på påløpte kostnader i prosjektet.

Byggeprosjektet avsluttes

 • Ferdigbefaring etter alle arbeider er utført, dette kan evt. deles opp i deloverleveringer.
 • Utarbeidelse av ferdigbefaringsprotokoll.
 • FDV dokumentasjon fra alle entreprenører overleveres byggherre.
 • Sluttregnskap fremlegges.
 • Oppfølging ved reklamasjoner og garantiarbeider.
Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS