Rådgiving og teknisk bistand - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.
Rådgiving og teknisk bistand

BOB gjør nødvendige tilstandsvurderinger, og er med å foreslå løsninger, gjerne i samarbeid med arkitekt. Det utarbeides ofte et forprosjekt, som beskriver alternative løsninger, kalkyler og entrepriseformer. 

Et rehab-/oppgraderingsprosjekt, gjennomgår mange faser: 

Forprosjekt

 • Tilstandsregistrering, med befaringer og rapport.
 • Utrede ulike alternativer.
 • Valg og prioritering.
 • Forprosjekt, som foreslår arkitektur, tekniske løsninger, økonomi, byggetid, entrepriseform og forutsetninger mht. regulering og byggesaksbehandling.
 • Beslutning av styret eller generalforsamling, avhengig av hva prosjektet omfatter.
 • Lånesøknad og tilsagn.
 • Beboerinformasjon, helst i møte med god pedagogisk fremstilling.
 • Søknad til kommunens byggesaksavdeling.
 • Beskrivelser og dokumentasjon som anbudsunderlag.
 • Valg av entreprenører og leverandører som tilbydere.
 • Valg av entreprenører og leverandører.
 • Kontrakter med entreprenører utarbeides.

Byggeprosjektet starter

 • Forhåndsmelding må sendes til arbeidstilsynet.
 • SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) plan utarbeides og må koordineres i hele byggetiden.
 • (Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherre (styret brl) har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherre kan selv velge å inneha rollen som koordinator eller utpeke en (f.eks. BOB) i denne rollen.)
 • Fremdrifts- og betalings-planer utarbeides og må godkjennes av styret.
 • Prosjekt- og byggeledelse av arbeidene i hele utførelsestiden for å sikre byggherre kontroll på fremdrift, økonomi, utførelse, kvalitet etc.
 • Økonomioppfølging med faktura kontroll opp mot en betalingsplan eller iht. utført arbeid på byggeplass.
 • Fortløpende regnskap fremlegges for styret i hele utførelsesfasen slik at styret har kontroll på påløpte kostnader i prosjektet.

Byggeprosjektet avsluttes

 • Ferdigbefaring etter alle arbeider er utført, dette kan evt. deles opp i deloverleveringer.
 • Utarbeidelse av ferdigbefaringsprotokoll.
 • FDV dokumentasjon fra alle entreprenører overleveres byggherre.
 • Sluttregnskap fremlegges.
 • Oppfølging ved reklamasjoner og garantiarbeider.
Kontakt oss

BOB BBL
Damsgårdsveien 40, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS